Jz

一个轻量、简单的弹窗插件

组件

  • jz.msg ( 提示消息,仅仅是内容 )
  • jz.alert ( 提示消息,类似系统提示 alert )
  • jz.confirm ( 询问提示,类似系统提示 confirm )
  • jz.iframe ( 弹出 iframe )
  • jz.tip ( 气泡提示 )

版本

Source